Stanovy

Stanovy

STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NAŠE DETI PALÁRIKOVA


Článok 1
Názov občianskeho združenia:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE DEŤI PALÁRIKOVA

Článok 2
Sídlo: Janka Matušku č. 27, 941 11, Palárikovo

Článok 3
Postavenie občianskeho združenia

1. Občianske združenie „Naše deti Palárikova“ je dobrovoľné občianske združenie rodičov detí, ktoré sú postihnuté rôznymi formami zdravotného postihnutia. Súčasne môže byť členom ktorákoľvek osoba, ktorá o členstvo prejaví záujem. Na činnosť tohto orgánu prispieva každoročne čiastkou 3 € za člena organizácie.Tento príspevok zasiela hospodár organizácie v mesiaci november priamo na účet OZ vkladovým lístkom alebo prevodným príkazom v komerčnej banke na účet, kde ako variabilný symbol uvedie identifikačné číslo OZ, ktoré je na potvrdení o zaregistrovaní OZ.
2. Občianske združenie „Naše deti Palárikova“ ( ďalej len „OZ“ ) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
3. Činnosť OZ sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti OZ.
4. OZ sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
5. OZ je zriadené na dobu neurčitú.

Článok 4
Cieľ a činnosť občianskeho združenia

1. Cieľom OZ je zabezpečiť všestrannú pomoc pre deti členov občianskeho združenia, ktoré sú postihnuté rôznymi formami zdravotného postihnutia (ďalej len „dotknutí žiaci“ ), za účelom zlepšenia kvality života.
2. OZ sa zaoberá sledovaním a postupným riešením problémov v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a vzdelania dotknutých žiakov. Pomáha pri spoločenskej integrácii a adaptácii detí s postihnutím.
3. Venuje sa otázkam zabezpečenia a spolufinancovania pomôcok potrebných pre efektívnejšiu integráciu do školského vyučovacieho procesu a taktiež aj protetických, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok potrebných pre uľahčenie života a k odstraňovaniu architektonických bariér. Súčasne sa podieľa podľa potreby na spolufinancovaní liečebného programu u dotknutých detí.
4. Spolupracuje s vedením Základnej školy Karola Strmeňa s MŠ v Palárikove (ďalej len ZŠ) pri riešení problémov vzdelávania dotknutých žiakov, ako aj pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti týchto žiakov.
5. Ako mimovládna, nadstranícka a nepolitická organizácia so zreteľom na prospech a potreby svojich členov spolupracuje so zákonodarnými, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, charitatívnymi organizáciami, nadáciami a politickými stranami.
6. OZ môže vytvárať účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí dotknutých žiakov podľa ich špecifického obsahu a zamerania alebo ich zriaďuje na riešenie osobitných problémov.
7. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v orgánoch, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predkladá.
8. Rozhodovacími orgánmi sú:

 • • Členská schôdza OZ
 • • Výkonný výbor OZ
 • • Revízna komisia OZ
 • • Predseda OZ

Článok 5
Práva a povinnosti občianskeho združenia

1. Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba.
2. Členovia OZ majú právo:

 • • voliť orgány organizácie;
 • • byť volení do týchto orgánov;
 • • podieľať sa na činnosti združenia;
 • • venovať OZ, dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku;

3. Členovia OZ sú povinní:

 • • zúčastňovať sa rokovaní orgánov OZ alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení, alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít OZ;
 • • platiť ročne členské príspevky, podľa dohody;
 • • rešpektovať ustanovenia týchto stanov;
 • • plniť rozhodnutia orgánov združenia.

Článok 6
Organizácia občianskeho združenia

1. Organizáciu OZ tvorí Členská schôdza, výkonný výbor, revízna komisia a predseda OZ
2. Členská schôdza je najvyšším orgánom OZ.

2.1. je tvorená zo všetkých členov združenia,
2.2. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
2.3. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
2.4. schvaľuje plán činnosti a správu o činnosti,
2.5. schvaľuje rozpočet organizácie a správu o hospodárení,
2.6. zasadá minimálne dvakrát v danom roku. Členskú schôdzu môže zvolať aj predseda výkonného výboru, ak o to požiada vedenie školy, alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
2.7. Rozhodnutie Členskej schôdze je záväzné pre všetkých členov OZ.
2.8. Členská schôdza volí a odvoláva členov výkonného výboru (predseda, traja podpredsedovia, hospodár a predsedu revíznej komisie).

3. Výkonný výbor OZ (VV OZ) je najvyšší riadiaci orgán združenia.
4. Tvoria ho traja alebo piati členovia (predseda, podpredsedovia a finančný hospodár) zvolení na základe návrhov Členskej schôdze.
5. Výkonný výbor sa riadi stanovami OZ a jeho funkčné obdobie je do odvolania.
6. Výkonný výbor:

6.1. podáva Členskej schôdzi správu o svojej činnosti (spracuje predseda OZ alebo ním poverený podpredseda) a správu o hospodárení (spracuje hospodár OZ),
6.2. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
6.3. volí spomedzi seba predsedu a odvoláva ho;
6.4. hospodári s finančnými prostriedkami a rozhoduje o ich používaní v súlade s platnými predpismi,
6.5. je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
6.6. zabezpečuje spoluprácu OZ s vedením školy;
6.7. informuje riaditeľa ZŠ o pripomienkach a návrhoch rodičov z Členskej schôdze a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov Členskej schôdze priamo alebo prostredníctvom rokovaní Členskej schôdze;
6.8. zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí,
6.9. kontroluje činnosť zástupcov rodičov v orgánoch zriadených v tejto súvislosti podľa zákona;
6.10. sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výchovy dotknutých žiakov a ich integrácie do spoločenského života, súčasne formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom;


7. Výkonný výbor zasadá podľa naliehavosti a potreby k danej problematike. Účasť členov výboru a pozývaných hostí zabezpečuje podpredseda organizácie.
8. Podpredseda VV OZ vedie zápisnicu zo zasadnutia VV OZ ktorej výtlačok sa zakladá v dokumentácii OZ.
9. Revízna komisia (RK) má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu ( tvorí ju predseda a dvaja členovia ).
10. RK má právo nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia.
11. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia OZ v danom roku vždy pred konaním zasadnutia Členskej schôdze. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku OZ.
12. RK spracuje správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá Členskej schôdzi.
13. RK zasadá dvakrát ročne a jej rokovanie zvoláva predseda.
14. Predseda
       Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom. Predseda môže na dobu určitú a pre konkrétnu situáciou poveriť zastupovaním hociktorého člena výkonného výboru.
15. Štatutárny orgán
       Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.
16.Zástupcovia OZ v iných orgánoch (ďalej len zástupcovia) sú členovia OZ – rodičia, zvolení Členskou schôdzou do orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov OZ. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy OZ.
17.Zástupcovia rešpektujú vo svojej práci požiadavky Členskej schôdze a VV OZ a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít.
18. Účelové skupiny rodičov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce OZ pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väčšieho rozsahu. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí podľa oblasti ich predpokladanej aktivity (kultúry, šport, zájazdy a i.) Účelová skupina sa môže vytvoriť aj na výzvu VV OZ v priebehu daného roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia.

Článok 7
Hospodárenie občianskeho združenia

1. Príjmy OZ tvoria členské príspevky, výnosy z akcií OZ, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky.
2. Hlavným nástrojom distribúcie OZ je rozpočet občianskeho združenia. Rozpočet pripravuje VV OZ a predkladá ho na schválenie Členskej schôdzi na jej prvom zasadnutí v danom roku. Základné rozpočtové položky sa saturujú z členských príspevkov.
3. Ostatné príjmy OZ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu (variabilnej položky) podľa potrieb organizácie. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne výkonný výbor OZ. Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v správe o hospodárení OZ, ktorú VV OZ predkladá Členskej schôdzi.
4. Dobrovoľné účelové prostriedky a dary sú také materiálne a finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb resp. dar konkrétnemu dieťaťu). S takýmto darom disponuje VV OZ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
5. Finančné prostriedky OZ sa ukladajú v komerčnej banke na bežný účet organizácie. Podpisové právo majú členovia VV OZ.
6. Rozpočet OZ vypracúva VV OZ a schvaľuje Členská schôdza v novembri daného roka. Pri spracovaní rozpočtu na daný rok vychádza výkonný výbor z predpokladaného príjmu organizácie z členských príspevkov (ak v čase spracovania rozpočtu nie je výber ukončený) v súlade s počtom členov OZ.
7. VV OZ zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny daný rok. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov OZ má hospodár OZ.
8. Výdavky OZ sa uskutočňujú v súlade so schválenými položkami rozpočtu organizácie.
9. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo finančnom denníku OZ, ktorý vedie hospodár OZ. Hospodár predkladá finančný denník VV OZ na každom jeho zasadnutí. Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár OZ, predkladá VV OZ Členskej schôdzi na každom jej zasadnutí. Doklady o hospodárení je hospodár povinný predložiť na požiadanie Revíznej komisie OZ.
10. Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár OZ na základe rozhodnutí VV OZ a v súlade s rozpočtom na daný rok.
11. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve OZ, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár OZ. Inventarizácia majetku OZ sa vykonáva raz ročne (pred koncom roka) alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva Revízna komisia OZ.
12. OZ finančne odmeňuje aktivitu hospodára OZ za každý rok výkonu jeho funkcie podľa rozhodnutia VV OZ.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. OZ zaniká rozhodnutím väčšiny členov OZ.
2. Pri zániku organizácie vykoná Členská schôdza zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom najmä:

 • a. sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov – členov Členskej schôdze);
 • b. zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným OZ podľa ich záujmu .
 • c. rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu v komerčnej banke.

OZNÁMENIE O ZMENE STANOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA                          Palárikovo 30. 5. 2016
(formou dodatku k registrovaným stanovám)

Dodatok č.1

k stanovám Občianskeho združenia Naše deti Palárikova registrovaného Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-32936 z 26.11.2008.

Na základe rozhodnutia Členskej schôdze zo dňa 18.3.2016 prijatého uznesením bod II. bola schválená zmena stanov združenia nasledovne:

1. V čl. 4 ods. 1) vypustiť slovné spojenie - ( ďalej len „dotknutí žiaci“),.

2. V čl. 4 ods. 2) v prvej vete v závere vymeniť slovné spojenie dotknutých žiakov na „detí členov.“ Na záver odseku doplniť vetu „Svojou činnosťou prispieva k odstráneniu izolácie rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, prispieva k zmene postojov spoločnosti voči zdravotne ťažko postihnutým, pričom svojou činnosťou rozširuje ich obmedzený životný priestor“.

3. V čl. 4 ods. 3) na záver odseku doplniť vetu „Zároveň spolupracuje organizačne na koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti a finančne na realizácii vzdelávacích činností, voľnočasových aktivít, poznávacích a rekondičných výletov“.

4. V čl. 4 ods. 4) pôvodný text sa ruší a nahrádza nasledovným znením: „Súčasne spolupracuje s vedením výchovno-vzdelávacích inštitúcií, edukačno-sociálnych centier a iných inštitúcií pri riešení problémov vzdelávania detí členov, ktoré dané inštitúcie navštevujú“.

5. V čl. 4 ods. 5) na záver odseku doplniť vetu „Na činnosť združenia získava finančné prostriedky formou grantov, projektov, oslovovaním jednotlivcov, organizácií, firiem, podnikateľských subjektov a organizovaním kultúrno-spoločenských akcií“.

6. V čl. 4 vytvoriť nový ods. 6) “OZ sa podieľa na spolufinancovaní zabezpečenia prepravy dotknutých členov na školskú dochádzku a prepravu na vzdelávacie, pracovné, rehabilitačné a voľnočasové aktivity. Súčasne sa finančne spolupodieľa na obstaraní, prevádzke a údržbe motorového vozidla používajúceho na zabezpečenie základných potrieb členov pri spoločenskej integrácii a za účelom zlepšenia kvality života“. 7. Čl. 4 ods. 6) prečíslovať na ods. 7).

8. V čl. 6 ods. 2 bod 2.6) nahradiť prvú vetu odseku „zasadá jedenkrát do roka“.

Ostatné znenia stanov občianskeho združenia Naše deti Palárikova ostávajú nezmenené.